images (1)

Otóż program ten obejmuje dziesięć dziedzin kształcenia i wy­chowania, które w bieżącym dziesięcioleciu stanowią przedmiot współpracy państw członkowskich. Są to: 1) wychowanie przed­szkolne, 2) nowy program badań młodzieży w wieku 14 – 19 roku życia (program ten, nazwany „Przygotowanie do życia”, obejmu­je dwa główne tematy: a) przygotowanie do życia w społeczeń­stwie i b) przygotowanie do pracy zawodowej), 3) wychowanie kształcenie dzieci imigrantów, 4) kształcenie nauczycieli, 5) nau­czanie języków obcych, 6) europejska kooprodukcja w zakresie środków dydaktycznych, 7) zróżnicowanie i reforma kształcenia Council of Europę. Conseil de L’Europe. Council for Cultural Co- -operation. DECS (EGT/79) 20, Strasbourg 1979, s. 2. młodzieży powyżej 16 roku życia (tertiary education), 8) organi­zacja, treści i metody kształcenia dorosłych, 9) popieranie kształ­cenia ustawicznego, wreszcie 10) rozwój komputerowego systemu dokumentacji i informacji pedagogicznej, nazwanej „EUDISED . Owe ogólne zadania działalności CCC rozpadają się na dzie­siątki, a nawet setki działań szczegółowych, wśród których nau­czanie historii zajmuje wcale pokaźne miejsce. Ta międzyrządowa organizacja uzasadnia specjalne zainteresowanie nauczaniem hi­storii wagą tego przedmiotu w formowaniu postaw młodych ludzi wobec innych krajów, ras i religii. W jej materiałach często po­wołuje się na deklarację programową UNESCO, w której stwier­dzono, że już „w czasach wojen rodzi się w umysłach ludzi dą­żenie do tworzenia warunków obrony pokoju”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *