img_historia_desc_1

Zakres i ogólny wyraz ideowy nauczanej historii współczesnej jest również skutkiem na ogół pragmatycz­nego i realistycznego podejścia do problemów szkoły i obowiązu­jącego w niej programu. Dobór treści kształcenia, a także ich układ nie jest tam dziełem przypadku. Z reguły każdy element treści kształcenia znajduje miejsce w realizowanym programie dlatego, że służy on kształtowaniu określonych umiejętności, umiejętności analizowania i syntetyzowania, wnioskowania, gro­madzenia faktów elementarnych, czy wreszcie umiejętności spo­rządzania notatek, oceny źródeł wiadomości, dyskusji, argumen­towania przyjmowanego stanowiska itp. Kryterium to stanowi podstawowe źródło doboru materiału nauczania, w tym także materiału nauczania historii współczesnej.Problem nauczania historii współczesnej w szkołach Europy zachodniej jest bardzo żywy w piśmiennictwie historyczno-dydaktycznym różnych krajów, przede wszystkim zaś w piśmien­nictwie brytyjskim, zachodnioniemieckim, francuskim i nider­landzkim. Nie może on być jednak rozpatrywany z punktu wi­dzenia poszczególnych krajów, tj. wyrażanych opinii przez historyków i dydaktyków historii reprezentujących te kraje. Myśl teoretyczna, na temat nauczania historii, a zwłaszcza dziejów współczesnych w szkołach jest bowiem ściśle koordynowana przez Radę d.s, Współpracy Kulturalnej (Council for Cultural Co-opera- tion-CCC) Rady Europejskiej (Council of Europe-CE) w Stras- bourgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *