muzeum-narodowe-w-szczecinie-historia

Podobny los spotkał bardzo interesująco kie­dyś zainicjowane polskie badania Janusza Pajewskiego nad eks­pansją niemieckiego imperializmu ku Bliskiemu Wschodowi. Im­ponuje płodność i wierność powszechnodziejowej tematyce Hen­ryka Batowskiego. W ostatnich latach opublikował on całą serię szczegółowych monografii poświęconych dziejom stosunków mię­dzynarodowych w Europie w ostatnich latach przed II wojną światową i zarys tychże w latach 1919 – 1939 (1988). Najlepiej chyba znana i opracowana jest w naszej historio­grafii najnowsza historia Niemiec. Poza grupami badaczy sku­pionymi wokół Jerzego Krasuskiego i Antoniego Czubińskiego interesująco w ostatnich latach rozwija się ośrodek badawczy kierowany przez Marię Wawrykową. Na podkreślenie zasługuje w sferze niemcoznawstwa fakt wyraźnego odchodzenia polskich badaczy od studiów nad problemami polsko-niemieckimi i owoc­ne próby analizy czysto niemieckich, jeśli tak można powiedzieć, zagadnień. W tym kręgu pojawił się jako bardzo obiecujący ba­dacz kolonializmu niemieckiego Marek Czapliński. Z problema­tyką niemcoznawczą naturalnie łączy się studium dziejów II woj­ny światowej. Z naturalnych powodów historiografia polska była w tym zakresie do ostatnich czasów bez reszty zdomino­wana przez narodową martyrologię. Dominacja ta ujawniała się zarówno w doborze tematów, jak i w treści prac. Ostatnie dzieło Czesława Madajczyka poświęcone dziejom okupowanej przez mo­carstwa faszystowskie Europy zdaje się otwierać w tym zakresie nową kartę w dziejach polskiej historiografii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *