images

W polu działania CE znajdują się m.in. sprawy związane z międzynarodowym rozszerzaniem praw człowieka, problemy społecznoprawne, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, współpracy regionalnej i lokalnej oraz zagadnienie edukacyjne. Z zakresu działania tej organizacji wyklucza się wszystko, co obejmuje problematykę militarną.Problematyka edukacyjna zajmuje w pracach CE i CCC bar­dzo poważne miejsce, a istota pracy w tym zakresie opiera się na organizowaniu konferencji międzynarodowych i wydawaniu opracowań będących przeglądem wspólnych działań w danych dziedzinach praktyki wychowawczej i dydaktycznej. Na podsta­wie ustaleń podjętych podczas konferencji CE wydaje rekomen­dacje dotyczące organizacji szkolnictwa, programów kształcenia, treści podręczników szkolnych, kształcenia nauczycieli itp. Re­komendacje te są kierowane pod adresem rządów państw człon­kowskich oraz rządów krajów autonomicznych, na przykład lan­dów w RFN, które co prawda nie mają obowiązku wprowadzenia tych zaleceń w życie, ale zazwyczaj liczą się z realnymi wartoś­ciami politycznymi i edukacyjnymi tych sugestii.Sprawy szkolnictwa, oświaty i wychowania są zwłaszcza przedmiotem zainteresowania CCC. Celem tej organizacji, afilio­wanej przez Radę Europejską, jest wspomaganie owych dwudzie­stu trzech krajów członkowskich w ich usiłowaniach zmierzają­cych do ulepszenia systemu i metod wychowania i kształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *