krotka-historia-polski

Bardzo obiecująco rozwijają się badania pol­skich historyków nad najnowszymi dziejami Ameryki Północnej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim prace Zofii Libiszowskiej, Longina Pastusiaka i Iza­beli Rusinowej. Interesujące początki studiów nad najnowszymi dziejami Ameryki Łacińskiej dało grono badaczy skupionych wokół Tadeusza Łepkowskiego. Niestety nie mamy takich osiąg­nięć w badaniach nad historią najnowszą Azji. Prace poświęcone Indiom, Chinom i Azji Południowo-Wschodniej nie mają zna­mion oryginalności badawczej. W takim stanie rzeczy należy stwierdzić, iż mimo nader licz­nych trudności, w ostatnich dwudziestu latach polska historio­grafia zainicjowała cały szereg bardzo obiecujących badań nad dziejami powszechnymi XIX i XX w. Początki są i, w wielu wy­padkach, są to początki naprawdę znakomite i obiecujące. Przy­szłość całej polskiej historiografii, a nawet kultury historycznej kraju zależy w dużej mierze od kontynuowania badań nad dzie­jami obcymi. Badania te przede wszystkim przełamują bariery prowincjonalizmu i partykularyzmu. Wymagają one jednak me­cenatu i koordynacji.Cel i treść nauczania historii najnowszej w szkołach państw zachodnioeuropejskich wynika z ogólnej, na ogół żywej refleksji nad czasem historycznym i teraźniejszością, nad trwałością i prze- mijalnością wytworzonych przez człowieka dzieł, wreszcie — nad zagadnieniem tzw. współczesności historiografii, która oznacza, że historyk badający przeszłość uobecnia w swoich studiach cha­rakterystyczne dla współczesności tendencje światopoglądowe, społeczne i polityczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *